Ο Παναθηναϊκός κάλυψε τις «ζημιές» του κορονοϊού

Την Πέμπτη (15/04), καταχωρήθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) οι εγκεκριμένες απ’ την 10/03/2021 Γενική Συνέλευση εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΠΑΕ Παναθηναϊκός που αφορούν τη χρήση της περιόδου από 01/07/2019 έως 30/06/2020.

Οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 30ης Ιουνίου 2020, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες, σε έναν φάκελο 85 σελίδων.

Παράλληλα, καταχωρήθηκε η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 10ης Μαρτίου 2021 σύμφωνα με την οποία ορίστηκε για τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης από 01/07/2020 έως 30/06/2021 η ελεγκτική εταιρεία «GRANT THORΝTON A.E.».

Από την παραπάνω έκθεση των οικονομικών καταστάσεων της «πράσινης» ΠΑΕ, για την περασμένη αγωνιστική περίοδο, βάσει της οποίας κατατέθηκε κι ο φάκελος αδειοδότησης του Παναθηναϊκού προς την αρμόδια επιτροπή αδειοδοτήσεων της ΕΠΟ και κρίθηκε καθ’ όλα βιώσιμη η ΠΑΕ, προκύπτουν πολλά σημαντικά στοιχεία, που επιβεβαιώνουν: α) Την υπερκάλυψη των «ζημιών» που προέκυψαν απ’ την περσινή χρήση λόγω της πανδημίας της Covid-19 και β) Τη σταθερή πορεία οικονομικής εξυγίανσης της εταιρίας και της σταδιακής απομείωσης του εταιρικού, συσσωρευμένου χρέους των προηγούμενων χρήσεων.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
-Συνολικά για το διάστημα από 01/07/2019 έως και 30/6/2020 έχουν πιστοποιηθεί αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου ποσού  10.476.000 € .
Αναλυτικότερα:
- Με την από 14-10-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί με την από 03-06-2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά το ποσό των 2.946.000,00 € με καταβολή μετρητών, διά εκδόσεως 9.820.000 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.
- Με την από 30-12-2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί με την από 04-11-2019 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά το ποσό των 3.200.000,10 € με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση ποσών, διά εκδόσεως 10.666.667 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστη.
- Με την από 19-05-2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, πιστοποιήθηκε η μερική καταβολή της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, που είχε αποφασιστεί με την από 13-01-2020 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων, κατά το ποσό των 4.329.999,90 € με καταβολή μετρητών και κεφαλαιοποίηση ποσών, διά εκδόσεως 14.433.333 νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης.
Αξίζει να επισημανθεί πως από την 1η Ιουλίου 2020, ακολούθησε εισροή κεφαλαίων στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, μέσω τριών νέων αυξήσεων Μετοχικού Κεφαλαίου που φτάνουν τα 5.537.000 € κι επίκειται άλλη μία ΑΜΚ που θα «ανοίξει» στις 05/05/2021.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Αναλύοντας το συνολικό απολογισμό της χρήσης 2019/20, το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία 8.418.598 € , έναντι ζημίας 3.228.271 € κατά την προηγούμενη χρήση (2018/19) παρουσιάζοντας αρνητική μεταβολή της τάξης του 161% περίπου. Αυτή η μεταβολή προκύπτει από:
-Την αύξηση των Λειτουργικών εξόδων της εταιρείας κατά 9,3%, ήτοι από 17.341.079 € την προηγούμενη χρήση, σε 18.951.293 € την φετινή
-Τη μείωση των Λειτουργικών εσόδων κατά 12,6% από 14.337.313 € , σε 12.526.513 € .
-Την σημαντική μείωση των Χρηματοοικονομικών εξόδων κατά 47,6%, από 1.132.822 € , σε 594.016 € .
-Την επιδείνωση των εκτάκτων αποτελεσμάτων (αποτέλεσμα από διάθεση ποδοσφαιριστών) της χρήσης κατά 207%, ήτοι από κέρδη 932.204 € , σε ζημιές 994.024 € .

ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΥΨΟΥΣ 12,6%
Τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα για την περίοδο 01/07/2019-30/6/2020 διαμορφώθηκαν σε ποσό 12.526.513 € ,  έναντι ποσού 14.337.313 €  κατά την περασμένη χρήση, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 12,6%.
-Ειδικότερα, σε ό, τι αφορά τα έσοδα από εισιτήρια αυτά μειώθηκαν σε σχέση με την περσινή χρήση και διαμορφώθηκαν σε ποσό 1.018.194 € ,  έναντι 1.558.948 € (μείον 540.754 € ) ως αποτέλεσμα της πανδημίας της Covid-19 και των προληπτικών μέτρων κατά αυτού με την απαγόρευση της παρουσίας φιλάθλων στα γήπεδα.
-Τα έσοδα από χορηγίες και οι διαφημίσεις περίπου διπλασιάστηκαν την φετινή χρήση έναντι της περσινής και ανέρχονται σε 6.687.932 € (έναντι 3.455.130 € τη σεζόν 2018-2019).
-Σε ότι αφορά τα έσοδα από τηλεοπτικά δικαιώματα, αυτά ανήλθαν σε 2.661.818 € , έναντι 5.004.000 € για τη σεζόν 2018-2019, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 47%.
-Τα εμπορικά έσοδα ανήλθαν σε 321.137 € , έναντι 640.082 € κατά την αντίστοιχη περσινή χρήση σημειώνοντας μείωση κατά περίπου 50%.
-Σε ό, τι αφορά τα έσοδα από αλληλεγγύη UEFA και χρηματικά έπαθλα, αυτά διαμορφώθηκαν σε 377.088 € , έναντι 622.602 € αντίστοιχα την περσινή χρήση.
-Τέλος, τα λοιπά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε 1.460.344 € , έναντι 3.056.551 € την αντίστοιχη περσινή χρήση.  

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΥΨΟΥΣ 9,3%
Τα συνολικά ενοποιημένα λειτουργικά έξοδα για την χρήση που έληξε την 30/06/2020, διαμορφώθηκαν σε ποσό 18.951.293 € , έναντι 17.341.079 € , παρουσιάζοντας μικρή αύξηση κατά 9,3% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
-Σε ό, τι αφορά το κόστος πωλήσεων/υλικών αυτό παρουσίασε αύξηση την φετινή χρήση και ανέρχεται σε 744.997 € , έναντι 337.670 €  τη σεζόν 2018-2019.
-Οι αμοιβές εργαζομένων και λοιπές παροχές, παρουσιάζουν αύξηση την φετινή χρήση και ανέρχονται σε ποσό 12.502.652 € , έναντι 8.819.457 € για τη χρήση 2018/2019.
-Παράλληλα σημαντική μείωση σημειώθηκε στα λοιπά λειτουργικά έξοδα, από 6.442.619 € την προηγούμενη χρήση, σε 4.101.171 € την εφετινή χρήση, αποτυπώνοντας τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Διοίκησης για τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους της Π.Α.Ε.

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ
Το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης διαμορφώθηκε σε ζημία 8.418.598 € , έναντι ζημιάς 3.228.271 € (αύξηση 5.190.327 € ) και προκύπτει κατά κύριο λόγο ως αποτέλεσμα της αλλαγής της πολιτικής της διοίκησης του Παναθηναϊκού σε ότι αφορά την πρώτη ομάδα με την ενίσχυσή της με έμπειρους ποδοσφαιριστές μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής και οικονομικής αξίας, αλλά και των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού.
Εντούτοις, όλο αυτό το ποσό της ζημίας της περιόδου, ύψους 8.418.598 € , έχει ήδη υπερκαλυφθεί από τις πιστοποιημένες εισφορές μετοχικού κεφαλαίου ύψους 10.476.000 € , που καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της χρήσης (Ιούλιος 2019-Ιούνιος 2020) απ’ τον κύριο μέτοχο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Γιάννη Αλαφούζο.
Τα δε υπόλοιπα 2.057.402 € , πήγαν σε κάλυψη συσσωρευμένων χρεών παλαιότερων ετών.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (9.535.043 € )
Για τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις θα πρέπει να σημειωθούν τα εξής:
Το σύνολό τους είναι 9.535.043 € , συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων παροχών προσωπικού λόγω εξόδου απ’ την υπηρεσία, των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων από χρηματοδοτική μίσθωση, των λοιπών προβλέψεων και των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων.
1.Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται στο ποσό των 6.176.247 € και περιλαμβάνουν την αξία των υποχρεώσεων προς ποδοσφαιριστές και προπονητές που λήγουν σε μεταγενέστερες από την επόμενη χρήσεις (ύψους 30.000 € ), την αξία των υποχρεώσεων προς προμηθευτές (ύψους 244.971 € ), την εύλογη αξία των ρυθμισμένων φορολογικών υποχρεώσεων (ύψους 1.511.994 € ), την αξία της επιστρεπτέας προκαταβολής που λήγει σε μεταγενέστερες από την επόμενη χρήσεις (ύψους 6.535 € ) καθώς και αξία λοιπών υποχρεώσεων ύψους (4.382.748 € ) όπου το μεγαλύτερο μέρος αφορά προβλέψεις για μελλοντικές φορολογικές υποχρεώσεις ποδοσφαιριστών/προπονητών.
2.Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση ανέρχονται στο ποσό των 2.287.783 € .
3.Δεν υφίσταται μακροπρόθεσμος δανεισμός.
4.Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις ανέρχονται στο ποσό των 520.258 € .

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (18.317.682 € )
Για τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις θα πρέπει να σημειωθούν τα εξής:
1. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονται στο ποσό των 18.317.682 € και περιλαμβάνουν τις υποχρεώσεις προς προμηθευτές ύψους 4.887.574 € , υποχρεώσεις προς φορολογικές αρχές ύψους 6.262.993 € , βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις από χρηματοδοτική μίσθωση 347.802 € και λοιπές υποχρεώσεις ύψους 6.819.314 € , από τις οποίες ποσό ύψους € 4.270 χιλ. οφείλεται σε υποχρεώσεις ποδοσφαιριστών/προπονητών (ρυθμισμένες δόσεις συμβολαίων, πριμ και δεδουλευμένο φόρο ποδοσφαιριστών).
2 Δεν υφίσταται βραχυπρόθεσμος δανεισμός.

Κοντολογίς το σύνολο των υποχρεώσεων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη χρήση Ιούλιος 2019-Ιούνιος 2020 έφτανε τα 27.852.726 € και ήταν μειωμένο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά 972.646 € , ήτοι κατά 3,3%.

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ COVID-19
Μείωση εσόδων από εισιτήρια ύψους 35%
-Εξαιτίας της πανδημίας της Covid-19, η αγωνιστική δραστηριότητα των ομάδων κατά την περασμένη αγωνιστική περίοδο, επανήλθε την 31/05/2020, με την τέλεση αγώνων χωρίς θεατές, ενώ η αγωνιστική περίοδος 2019-2020 παρατάθηκε έως τις 31 Αυγούστου 2020. Το αποτέλεσμα των παραπάνω στην οικονομική επίδοση της εταιρίας ήταν η μείωση των εσόδων από εισιτήρια αγώνων κατά 35% περίπου έναντι του αντίστοιχου κονδυλίου κατά την προηγούμενη χρήση.
-Στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν θεσπιστεί από το Κράτος για την ενίσχυση των κλάδων και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και της διάδοσης του κορονοϊού, η ΠΑΕ αιτήθηκε και έλαβε τον Μάιο του 2020 οικονομική ενίσχυση με την μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής («Επιστρεπτέα Προκαταβολή 1»).
Επιπλέον, σε συνέχεια των μέτρων που έχουν θεσπιστεί από το Κράτος για την ενίσχυση των κλάδων και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί οικονομικά λόγω της εμφάνισης και της διάδοσης του κορονοϊού, η ΠΑΕ αιτήθηκε και έλαβε επιπλέον τον Ιούλιο και τον Δεκέμβριο 2020 επιπλέον οικονομική ενίσχυση με την μορφή της Επιστρεπτέας Προκαταβολής («Επιστρεπτέα Προκαταβολή 2» και «Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4»).
-Επιπλέον, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και της επανέναρξης των αγώνων δίχως την παρουσία θεατών στα γήπεδα για την αγωνιστική περίοδο 2020/21, ο Παναθηναϊκός θα έχει απώλεια εσόδων στο κομμάτι των εισιτηρίων που θα φτάνει το 1.165.000 € έως το φινάλε των πλέι-οφ.

Η ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΕ ΕΩΣ 30.6.2020
Μέχρι την ολοκλήρωση της προηγούμενης χρήσης (2019/20), η μετοχική σύνθεση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός μετά τα χρήματα που είχαν εισρεύσει στις αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου, έδινε τον έλεγχο του 87,43% στον Γιάννη Αλαφούζου (μαζί με την συμφερόντων του εταιρία, Sortivo) και είχε διαμορφωθεί ως εξής:

ΤΟ ΜΕΤΟΧΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

ΜΕΤΟΧΟΙ                      ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΟΧΩΝ    ΠΟΣΟΣΤΟ

Γιάννης Αλαφούζος            94.426.121         60,39%

SortiVo International        42.285.255         27,04%

Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός     15.636.311         10,00%

Παναθηναϊκή Συμμαχία 20212    3.574.427          2,29%

Λοιποί μικρομέτοχοι             441.002          0,28%

ΣΥΝΟΛΟ                      156.363.116        100,00%

ΑΜΠΕ

 

Ροη ειδησεων
Κλεισιμο